Her kan du læse hovedpunkterne i vores valgprogram og programmet i fuld længde

Hovedpunkterne!

Lokallisten ønsker at drive Varde Kommune på en anden måde. Vi ønsker mere selvbestemmelse i de enkelte byer, og vi vil give byerne deres egen økonomi. For Lokallisten er det vigtigt, at der skabes en bedre balance mellem land og by, og derfor skal midlerne fordeles ligeligt uden, at vi på nogen måde skal ud i millimeterdemokrati. Vi ved, at beslutningen ER taget, men vi synes fortsat, at det er ufornuftigt at bruge 180 millioner på EN ny skole i Varde by, når alle skoler i kommunen kan renoveres for samme pris. 

Lokallisten foretrækker altid varme hænder fremfor kolde mursten, og der er råd til gode forhold for ældre og handicappede i Varde Kommune. Pengene skal findes i en slankere administration, og vi kan starte med at sige farvel til de mennesker, der begrænser skoler og institutioners frihed. Giv nu skoleinspektøren og børnehavelederen frihed til at gøre det, som de har forstand på.

 • at kerneværdier som dagsinstitutioner, skoler, ældrepleje, handicappede, syge og infrastruktur budgetteres først.
 • en kommune der er til for borgerne, ikke omvendt.
 • at alle borgere skal have en professionel, hurtig og værdig sagsbehandling
 • at bevare de nuværende daginstitutioner og skoler.
 • ingen filialskoler eller institutioner med fællesledelse.
 • rimelige og fornuftige klassestørrelser i skolerne.
 • en tildelingsmodel til institutioner og skoler der afspejler virkeligheden, og som ikke har indbygget kriterier for sammenlægninger og lukning.
 • mere frihed til de enkelte institutioner og bestyrelser
 • at de ældre får en tryg alderdom med værdighed og frihed til at vælge.
 • plejehjem og en hjemmepleje der er velfungerende, også lokalt.
 • i samarbejde med de ansatte at skabe mere tillid, varme og nærvær frem for kontrol.
 • at visitation og afgørelser skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation.
 • at borgeren så vidt muligt betjenes af de samme mennesker.
 • at tillid og sund fornuft skal afløse rigidt minuttælleri.
 • at sygemeldte skal udredes inden for 3-9 måneder i det offentlige system, eller henvises til privat udredning.
 • at det skal være slut med rigide jobafprøvningsforløb uden sund fornuft.
 • at genoptræning foregår så tæt på eget hjem som muligt.
 • at infrastrukturen fortsat udbygges med vejforbindelser, cykelstier samt naturstier.
 • at den kollektive trafik til arbejdspladser i feriebranchen og uddannelse opprioriteres.
 • at tillid og frihed under ansvar, er nøgleord i kommunens personalepolitik.
Vores valgprogram i fuld længde

En hel kommune

Vi ønsker at drive Varde Kommune på en anden måde end i dag. En forudsætning for det er, at vi bryder det flertal, som har eksisteret de seneste 4 år. Det er ikke sundt for en kommune, når ét parti sidder på så mange mandater. Alt for mange aftaler sker udenfor byrådssalen, og det er skadeligt for demokratiet.

Resultatet af de sidste 4 år med Venstre for bordenden er, at en stor del af kommunens økonomi er endt i Varde by. Varde er kommunens største by og en af Danmarks ældste købstæder – og den er vigtig. Men den er ikke vigtigere end de andre byer i kommunen. Den skal derfor styrkes og udvikles på lige fod med de andre byer og naturligvis med respekt for byens særlige historie.

Vi ønsker med andre ord at skabe udvikling i hele kommunen gennem en decentralisering af midlerne – ligeligt, rimeligt og fornuftigt. Velfungerende lokalsamfund med daginstitutioner, skoler, plejehjem og borgernær service giver tilfredse og glade borgere. Det er forudsætningen for at fastholde og forøge befolkningstilvæksten i hele kommunen og medvirker til, at boligernes værdi og omsættelighed fastholdes og forøges.

Lokal udvikling kræver lokal indflydelse. Vi ved, at der sidder ildsjæle rundt omkring i kommunen, og dem ønsker vi at bakke op om. Vi stoler på, at de vil det bedste for deres by og dermed det bedste for Varde Kommune. Vi vil derfor give dem penge til deres arbejde og derigennem skabe en meget tættere dialog mellem borgere og kommune. Vi forestiller os en model, hvor man tildeler den enkelte by (lokalsamfund) f.eks. kr. 1.000 – 3.000,- pr. indbygger. I en by som Oksbøl vil det betyde, at f.eks. borgerforeningen årligt vil have 2.9 millioner at arbejde med (ved kr. 1.000,-). Vi tror på, at det vil styrke den lokale udvikling og igen skabe fulde huse på generalforsamlingerne.

”Er der råd til det”, vil kritikerne sikkert spørge. Ja, det er der. Varde Kommunes administration er blandt landets dyreste, og her kan vi finde rigtig mange midler. Men det er vigtigt at understrege, at Lokallisten har et princip, der går forud for investeringer i udvikling. ”Jeg holder af hverdagen” skrev Dan Turèll, og det gør vi også i Lokallisten. Udvikling er godt, men trygheden i hverdagen er vigtigere. Lokallisten ønsker derfor at vende den måde, hvorpå Varde Kommune budgetterer. Vi vil budgettere kerneværdier først dvs. ældreområdet, skoler, børn, handicappede m.v. Når det er på plads, så ser vi, hvor mange penge, der er til udvikling, herunder hvor mange penge der, efter en fastlagt fordelingsnøgle, kan fordeles til de enkelte byer.

Sådan får vi en hel kommune!

 

Ny økonomisk driftsmodel

Lokallisten ønsker at fordele alle kommunens anlægsudgifter, tilskud, investeringer og andet ligeligt i hele kommunen. Lokalsamfundene skal have indflydelse på, hvad der skal investeres i ud fra en nærmere aftalt fordelingsnøgle. Hvis vi f.eks. fordeler kr. 1.000,- pr. borger, så betyder det for en by som Oksbøl med ca. 2.900 indbyggere, at byen årligt skal prioritere anvendelsen af kr. 2.9 millioner.

Og hvor skal pengene komme fra? Vi mener, at de er der i forvejen. Ser man på Dansk Industris analyse – som tager udgangspunkt i en rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora), viser det sig, at Varde kommune har en dyr administration.

Varde Kommune bruger kr. 9.458,- (på administration) pr. indbygger, mens Middelfart kun bruger kr. 6.967 pr. indbygger. En forskel på 2.491 kr. pr. borger svarende til kr. 125 millioner om året i Varde Kommune (50.284 indbyggere). Her bør der altså kunne findes nogle midler. Men ellers er det blot et spørgsmål om at fordele de allerede eksisterende midler ligeligt, og ikke kaste dem allesammen efter mursten i Varde by. Varde By skal naturligvis have deres del, og gennemføres den nævnte fordelingsmodel, så betyder det, at Varde by skal prioritere anvendelsen af 13.9 millioner.

Det er vigtigt at understrege, at Lokallisten har et princip, der går forud for investeringer i udvikling. Udvikling er godt, men trygheden i hverdagen er vigtigere. Lokallisten ønsker derfor at vende den måde, hvorpå Varde Kommune budgetterer. Vi vil budgettere kerneværdier først dvs. ældreområdet, skoler, børn, handicappede m.v. Når det er på plads, så ser vi, hvor mange penge, der er til udvikling, herunder hvor mange penge der, efter en fastlagt fordelingsnøgle, kan fordeles til de enkelte byer.
En stor del af Lokallistens plan for en ny økonomisk model handler om gennemsigtighed. Det skal være tydeligt for enhver, hvad ting koster. Varde Kommuner budgetterer og bogfører i et specielt program, som er fastlagt af staten. Det giver problemer, når man som borger ønsker at vide, hvor meget tingene koster. F.eks. budgetteres pedeller på skolerne ikke under skolernes udgifter, men under administration. Der er med andre ord brug for, at udgifterne fremlægges i deres rette sammenhæng således, at vi alle får et bedre billede af, hvad de reelle udgifter er indenfor et givet område.

Gennemsigtighed handler også om, at specielle ekstra bloktilskud anvendes til deres oprindelig formål f.eks. ældre. Kan pengene af praktiske grunde ikke anvendes på ældreområdet, så er det en sag for byrådet, der må tage stilling til, hvor de anvendes. Kassetænkning er bandlyst.

Daginstitutioner, skoler og plejehjem skal have egen ledelse med ansvar overfor en brugervalgt bestyrelse. Vi tror på at denne ledelsesform kan bidrage til en bedre økonomi. Kommunen har alene tilsynspligten. Driftsbudgettet til daginstitutioner, skoler og plejehjem skal svare til gennemsnittet for kommunen i forhold til antal børn, elever, beboere og brugere. Lokallisten går altså ind for en ligelig tildelingsmodel, og det betyder, at prisen for en elev i f.eks. Nørre Nebel og i Varde skal være den samme.

Lokallisten ønsker at rulle den vedtagne skolestruktur tilbage og i stedet anvende midlerne til en opgradering af alle skoler i Varde Kommune. Når de eksisterende skoler er kommet op i niveau udarbejdes der en nærmere aftalt model for den løbende vedligeholdelse af skolerne.

Lokallisten ønsker en folkeskole, der er rummelig – men inklusion skal ske med større omtanke, og der skal følge ressourcer med – således at alle elever bliver tilgodeset, og fagligheden ikke lider skade.

Lokallisten ønsker en forenkling af diverse tilskud, og vi bakker op om ideen om 100 procent tilskud til halleje. Dermed fjernes en masse administration. Grundlæggende skal meget gøres mere enkelt. Vi ønsker at fastsætte fælles enkle regler for tilskud til fritidsaktiviteter, således at alle foreninger, klubber og brugere er ligestillet. Ens regler for alle – ejendomsvurderinger, beskatningssatser, tilskud til foreninger, klublokaler mv

Varde Kommune skal ikke deltage i økonomiske engagementer, der ikke tjener hele kommunen. Man må altså til stadighed vurdere, om et kommunalt tilskud til et arrangement også kan tildeles andre steder i kommunen.

Kommunens skatteprocent skal primært afspejles i udgifterne til kerneværdier.

Varde Kommune skal til stadighed forvalte midlerne efter gældende regler og altid have borgerne i centrum.

 • Vi ønsker at flytte penge fra administration til velfærd
 • Vi ønsker at tildele de enkelte byer deres egne penge ud fra en nærmere fastsat tildelingsmodel
 • Vi ønsker en anden fremstilling af kommunes budget og budgetopfølgning
 • Kommunens skatteprocent skal primært afspejles i udgiften til kerneværdier
 • Vi ønsker at bevare alle eksisterende skoler og daginstitutioner
 • Vi bakker op om 100 procent tilskud til halleje (fjernelse af bureaukrati)
 • Kommunen skal ikke deltage i økonomiske arrangementer, der ikke tjener almenvellet i hele kommunen
 • Vi ønsker at reducere brugen af konsulenter

Skoler og daginstitutioner

Vi ønsker at bevare de nuværende daginstitutioner og skoler. I tæt samarbejde med lokalsamfundet, medarbejdere og skolebestyrelser vil vi udvikle vores daginstitutioner og folkeskoler, så de forsat passer ind i lokalområdet og er et aktiv for området. Vi ønsker ingen filialskoler eller institutioner med fællesledelse. Vi ønsker mere frihed til de enkelte institutioner og bestyrelser, og vi ser gerne at der etableres fælles ledelse på tværs af børnehaver, SFO’er og skoler der, hvor det giver mening og der, hvor man synes det er en god ide.

Vi ønsker rimelige og fornuftige klassestørrelser og en tildelingsmodel, der afspejler virkeligheden, og som ikke har indbygget kriterier for sammenlægninger og lukning. Det værste, man kan gøre som kommune er at have en slet skjult strategi, og det bliver aldrig med Lokallistens velsignelse, at lade et samfund vente i det uvisse.  Og hvad er så en fornuftig klassestørrelse? Det lader vi op til den enkelte skole at afgøre indenfor lovgivningens rammer.

Skoleledere og skolelærere er dygtige og fornuftige, og formår de at samarbejde med forældrene, så har vi et team, der bedre end nogen anden, kan drive og udvikle en folkeskole. Lokallisten mener, at vi skal give skolelederen ledelsesrum og skolelæreren et kreativt rum. I dag har byrådet bestemt, at lederne ikke skal kunne vælge – hvordan de bedst tilrettelægger en god arbejdsdag. Vi vil sætte lederne fri og overlade det til vedkommende at planlægge skoledagens længde og lærernes tilstedeværelse på skolen. LOV409 er lige præcis lavet til formålet, og vi må huske på, at bag en dygtig undervisning ligger en kreativ proces. Man kan ikke skrive på kommando, man må sætte sig ned og skrive, når det kommer til en. Lad nu skolen styre skolen.

I forhold til vores daginstitutioner, så ligger Lokallisten vægt på fleksible pasningsmuligheder og ser f.eks. gerne et mix af vuggestuer og dagplejere. Der skal naturligvis være pasningsgaranti til alle børn, det er nærmest en selvfølgelig i dag, men sådan har det ikke altid været. Kvaliteten og omsorgen i dagplejen og fritidsordningerne skal bevares eller styrkes, så børnene får mulighed for en endnu bedre udvikling. Dette sikres bl.a. gennem en større grad af selvbestemmelse hos dagplejere og børnehaver.

Målet skal være, at alle børn tilbydes en plads i nærområdet.

For børn med specielle behov kan nærhedsprincippet fraviges til fordel for det bedste tilbud inden for en rimelig afstand. LokalListen ønsker dog ikke at samle alle specialelever ét sted. Løsningen for dem er ikke at blive samlet, men at få en hverdag sammen med deres kammerater. Vi mener, at de skal inkluderes, men det kræver, at der følger penge med. Vi vil lytte til de ansatte, sikrer fysioterapi og talestøtten i undervisningstiden – ja, vi vil gøre alt for, at de også får oplevelsen af at være en del af folkeskolen, herunder tildele midler til den nødvendige specialuddannelse af personalet. Der er dog brug for en individuel vurdering – børn er ikke ens.

De unge er vores vigtigste ressourcer, og de skal vokse op i en kommune, hvor det er tydeligt for dem, at der er plads til fleksibilitet og forskellighed. Hver by i Varde Kommune har sin historie, og derfor skal fritidstilbuddene til de unge også tage udgangspunkt i lokalsamfundet og dermed de unges ønsker og krav. Hvad der er rigtig i Alslev, er måske helt forkert i Ølgod. Vi ønsker at stoppe harmoniseringen og målet om, at alt skal være ens.

Varde Kommune skal være en kommune som lever op til de unges forventninger om omstillingsparathed. Derfor er det vigtigt, at man inddrager og lytter til det nye “Ungeråd”, som er blevet nedsat i Varde kommune og inddrager dem i debatten og især lytter til deres synspunkter og holdninger i disse spørgsmål. Ungerådet findes i øjeblikket kun i Varde by, hvorfor vi vil arbejde på at der etableres ungeråd i de øvrige byer i kommunen.

 • Lokallisten ønsker ikke flere skolelukninger
 • LokalListen ønsker at sætter skoleledere og skolelærere fri.
 • Vi ønsker en folkeskole, der er rummelig – men inklusion skal ske med større omtanke, og der skal følge ressourcer med – således at alle elever bliver tilgodeset, og fagligheden ikke lider skade.
 • Vi vil på alle måder arbejde for at fremme en konstruktiv dialog mellem skoleledelse, lærere, elever og forældre.
 • Skolerne skal være åbne for inddrage pædagoger, foreninger, forskellige erhvervsgrupper og andre i lokalsamfundet, hvor det kan medvirke til at tænke og handle nyt.
 • Større grad af selvbestemmelse hos dagplejere og børnehaver

Konkret betyder vores politik at: 

 • Jacobi skal bevares 0. – 9. klasse
 • Lykkesgård ligeså også med specialeleverne 0. – 9. klasse
 • Brorson renoveres
  I opland bevares skolerne også med under 100 elever med mindre, at
  skolebestyrelser og “lokalsamfundet” har andre løsninger.

Det betyder at også:

 • Ansager beholder deres overbygning
 • Thorstrup
 • Janderup
 • Nordenskov

Ældreområdet

En tryg alderdom med værdighed og frihed til at vælge. Nemt at sige, men det er, hvad Lokallisten ønsker i praksis. Det er vigtigt, at vi har plejehjem og en hjemmepleje, der er velfungerende, også lokalt. Familier skal ikke sendes fra den ene ende af kommunen til den anden for at besøge deres pårørende. Man skal som udgangspunkt have lov til at leve og blive ældre i egen by.

At blive ældre i egen by kan foregå på flere måder. I eget hjem med den tilhørende nødvendige hjælp, i en ældrebolig placeret bynært eller på et plejehjem i eller tæt på den by, hvor man har levet sit liv. Den 3-trinsmulighed ønsker Lokallisten at have fokus på, og Varde Kommune skal proaktivt kommunikere mulighederne til vores ældre borgere.

Og hvornår er man ældre eller sagt på jysk, hvornår er man gammel nok? Visitationen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation – både den fysiske og mentale tilstand. Når en ældre borger ønsker at komme på plejehjem eller har brug for hjælp i eget hjem, så handler det ofte om tryghed eller mangel på samme – også for de pårørende. Vi skal med andre ord ikke kun tage udgangspunkt i borgerens fysiske tilstand. Lokallisten går ind for åbenhed på alle områder, hvorfor den tildelte visitationstid skal være kendt for borgeren.

Vi ønsker i samarbejde med de ansatte at skabe mere varme og nærvær frem for kontrol. Vi vil bede de ansatte i ældreplejen pege på de 5 vigtigste ting, som hæmmer deres mulighed for at give omsorg og pleje. I samme åndedrag kan vi få deres holdning til madordningen. Ikke så mange dybe analyser, bare sund fornuft.

Vores ældre medborgere og ansatte i plejesektoren er ikke tal i et regneark. Vi finder det afgørende vigtigt, at kommunen løser sine opgaver i forhold til pleje og omsorg på en måde, der er værdig for såvel brugere som personale og pårørende. Vi vil kigge grundigt på situationen omkring nattevagter. Det er vores klare opfattelse, at vi leger med ilden med kun én nattevagt på et plejehjem med f.eks. 30 beboere.

 • Én indgang til systemet og personlig kontakt.
 • Forebyggende indsats – hjælp til at klare sig selv.
 • Velfærdsteknologi med fornuft.
 • Slip personalets faglighed og engagement løs.
 • Kollektivbebyggelser, beskyttede boliger.
 • Respekt og medinddragelse.
 • Aktivering – fysisk og psykisk.
 • Næringsrig og indbydende mad

Handicappede

Vi finder det afgørende vigtigt, at kommunen løser sine opgaver i forhold til pleje og omsorg på en måde, der er værdig for såvel brugere som personale og pårørende. Ingen har valgt at være handicappet og ingen har valgt at være pårørende til en handicappet. Taler man med handicappede og deres familier, så hører vi for mange historier om, at man skal kæmpe for sine rettigheder. Det er vores overbevisning, at konflikten opstår, når to parter mødes med vidt forskellige forventninger.

LokalListen ønsker derfor, at Varde Kommune proaktivt orienterer om mulighederne og rettighederne for handicappede. Det kan med fordel ske gennem animationsfilm, som vi alle har let ved at forstå. Støder Varde Kommune på uhensigtsmæssigheder i loven, så skal de overfor indenrigsministeriet straks gøre opmærksom på problemet. De skal naturligvis altid selv følge loven, og er de i tvivl, så skal det altid komme den handicappede til gode.

Der er brug for et nært samarbejde med brugerne, deres pårørende og personalet i Varde Kommune. Lokallisten ligger op til, at alle tre grupper definerer, hvad der hæmmer en positiv udvikling på området. Det er ikke nogen hemmelighed, at også personalet er presset, og vi ser en stor udskiftning på gruppen af socialrådgivere. Det er vores indtryk, at de ofte føler sig fanget imellem de økonomiske krav fra kommunerne og ønsket om at servicere den handicappede bedst muligt.

Hos Lokallisten vil vi arbejde for relevante tilbud til alle grupper af handicappede. Til de unge og ældre og også de, der har et psykisk handicap. Psykiatriområdet, sindslidende og yngre handicappede er ofte oversete grupper i samfundet. Sammen med personale, brugere og deres pårørende vil vi opprioritere arbejdet for relevante tilbud til disse grupper. Vi vil sikre, at der er mulighed for aflastning for familier med plejekrævende familiemedlemmer, og det ligger os meget på sinde, at handicappede får tilbud om genoptræning for at forbedre deres fysik og livskvalitet – vel og mærke tæt på eget hjem.

Vi ønsker, at der ansættes en ombudsmand i Varde Kommune. Ombudsmanden skal sikre, at borgerne bliver hørt i situationer, hvor de føler, at de er blevet behandlet forkert. Ombudsmanden er uvildig og Varde Kommune vil være forpligtet til at følge ombudsmandens indstillinger.

Slutteligt vil vi i vores turismearbejde sikre, at der på udvalgte steder er gode adgangsforhold for handicappede. I rigtig fint eksempel er ellipsen ved Filsø.

 • Varde Kommune skal proaktivt orientere om muligheder og rettigheder for handicappede
 • Varde Kommune skal naturligvis følge loven. Er man i tvivl skal det komme den handicappede til gode
 • Handicappede, pårørende og personale skal alle definere, hvad der hæmmer en positiv sagsbehandling
 • Der skal arbejdes for relevante tilbud til alle grupper af handicappede
 • Aflastning for familier med plejekrævende familiemedlemmer prioritetes
 • Der ansættes en ombudsmand i Varde Kommune
 • Vi vil arbejde for gode adgangsforhold til handicappede i naturen

Sygdom og sundhed

Hos Lokallisten kender vi en tømrer, der hedder Karsten. Karsten har været sygemeldt i et halvt år med en frossen skulder. Karsten keder sig, og han har derfor foreslået Varde Kommune, at han tog et relevant kursus. Svaret var NEJ. Når man er syg, så er man syg. Men Karsten er jo ikke syg i hovedet, Karsten er syg i skulderen.

Og der er flere historier. En pige på 49 år har fibromyalgi. Hun har det utrolig dårligt om vinteren, men nogenlunde om sommeren. Det kan man ikke håndtere i Varde Kommune. Kom nu – vær fleksibel og find en rimelig løsning

Lokallisten får det dårligt, når systemet er stift, og når man ikke har borgeren i centrum. Vi er ikke erfarne politikere, og vi tror faktisk, at det er vores største kvalifikation. Vi tænker aldrig: “Det kan man nok ikke” – vi tænker: “Det er skævt, det må laves om”.

Sygemeldte skal udredes inden for 3 – 9 måneder i det offentlige system, ellers kan de henvises til det private.  Det skal være slut med rigide jobafprøvningsforløb uden sund fornuft. Praktiserende- og speciallægers diagnoser tages til efterretning og tilsidesætter kommunens lægefaglige konsulent.

Det er vigtigt, at der er gode overgange fra sygehus til pleje i eget hjem eller på plejehjem m.v. Hvor det er muligt og forsvaret inddrages ny teknologi til hjælp ved genoptræning. Alle, der har behov, skal tilbydes en god og kvalificeret sundhedshjælp.

Genoptræning foregår så tæt på eget hjem som muligt.

Job og beskæftigelse

Vi tror på at alle mennesker kan noget, og vi ønsker ikke at mennesker blot sættes på offentlig ydelse som nogen der intet kan. Vi ønsker at bryde vanetænkningen på området

Beskæftigelsesprojekter skal have til formål at få ledige i fast job.

Iværksættere skal føle sig velkomne i Varde Kommune, og kommunen skal tilbyde al den hjælp, der er mulig, for at få dem godt i gang.

Jobcentret skal være motoren – og sikrer et godt set up, så virksomhederne slipper for papirarbejdet og får en ”pakkeløsning”.

Vi vil arbejde for, at kommunen sammen med arbejdsmarkedets parter er aktive medspillere i bestræbelserne på relevante tilbud om voksenundervisning og efteruddannelse med henblik på en opkvalificering af arbejdskraften i kommunen.

Integrationspolitik

Under udarbejdelse

Infrastruktur

Lad os for en stund skifte fokus fra nye cykelstier til de allerede eksisterende veje og cykelstier. Rundt omkring i Varde Kommunes mindre byer, er der et udtalt behov for at få kigget på de veje og stier, som vi kører på hver dag. Der mangler nye asfalt slidlag i flere byer, og flere cykelstier kræver en kærlig hånd. Lokallisten mener, at behovsanalysen bør foretages af den enkelte by. De ved om nogen, hvor skoen trykker. Deres prioriterede liste sendes efterfølgende til Varde Kommune, og de kan nu prioritere for hele kommunen.

Når ovenstående indsats er på plads fortsættes arbejde med at udbygge vejforbindelser, cykelstier samt naturstier i Varde Kommune. Det er meget vigtigt, at der ses på infrastrukturen omkring de enkelte skoler og vejen hertil således, at vores børn trygt kan cykle i skole. Man bør ligeledes analysere børnenes vej til fritidsaktiviteter, så vi også her kan skabe ro i sindet hos børnefamilierne.

Den jyske længdebane og Vestbanen er vigtige dele af den kollektive trafik og skal bibeholdes og udbygges. For at udnytte disse togstrækninger optimalt, vil vi blandt andet arbejde for, at der oprettes et trinbræt i Alslev.

Elever til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samt borgere med arbejde uden for kommunen, skal sikres en optimal service i den kollektive trafik. Det er vores indtryk, at særligt borgerne i den nordlige af Varde Kommune er udfordret.

Den kollektive trafik til arbejdspladser i feriebranchen prioriteres.

Der arbejdes for gode adgangsforhold for handicappede

 • Nuværende veje og stier prioriteres
 • De enkelte byer samarbejder med kommunen om prioriteringen
 • Sikkerheden i forbindelse med veje og stier, der fører til skoler prioriteres
 • Den jyske længebane og Vestbanen bibeholdes og udbygges
 • Lokallisten vil arbejde for et trinbræt i Alslev
 • Findes der en anden måde, at sikre en effektiv kollektiv trafik? Vi vil se på området med nye øjne.

 

Kultur og fritid 

Vi anerkender det frivillige foreningsliv som et bærende element i tilværelsen. Tænk, hvis livet stoppede, når arbejdsdagen var slut. Kultur- og fritidsområdet er vigtigt for Lokallisten og i særdeleshed det frivillige arbejde. Derfor ønsker vi at styrke den frivillige indsat gennem et højt serviceniveau fra Varde Kommunes side. Dette kan ske gennem administrative forenklinger, som f.eks. 100 procent tilskud til halleje. Et tiltag, som Lokallisten bakker op om.

Det er vigtigt, at vi udbreder og støtter initiativer fra både traditionelle og utraditionelle kulturelle tilbud til børn, unge og voksne, samt initiativer, hvor børn og unge kan inddrages aktivt i fritidslivet i foreninger, fritids- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler.

For at opnå dette er det nødvendigt, at vi inddrager de lokale ildsjæle og deres frivillige arbejde, og støtter op med økonomiske tilskud. Dette vil fremme kulturen til glæde for alle samfundslag og nationaliteter. Meget af fritidslivet i kommunen bliver varetaget af frivillige organisationer. Vi vil derfor arbejde for at initiativer, som kræver fysiske rammer, bliver stillet til rådighed for disse fritids- og kulturaktiviteter. I den forbindelse er det vigtigt, at der er åbenhed omkring støtten, så vi kan sikre en ligelig fordeling i kommunen.

Vi vil støtte og bevare, udbygge og udvikle den fritids- og kulturpolitik der i kommunen er i dag. Hertil ønsker vi en børnekulturstrategi, så børnenes muligheder for at deltage i kulturlivet som skabere og som tilskuer bliver understøttet. Formidlingen af kunst og kultur i folkeskolen, klubberne, daginstitutionerne, ungdomsskolen og på biblioteket skal derfor styrkes. Nøgleordene heri er tværfaglige netværk og partnerskaber, de lokale miljøer som kulturelle læringsrum og børnekultur for og med børnefamilier. Det væsentligste er at sikre tilgængelighed for alle børn og familier. Dette kan fx gøres ved at styrke den særlige pulje, så udsatte familier kan få økonomisk støtte.

Vi vil fortsat have fokus på og opbakning til Ungerådets arbejde og aktiviteter. Varde Kommune skal derfor være en kommune som lever op til de unges forventninger om omstillingsparathed. Derfor er det vigtigt, at man inddrager og lytter til Ungerådet, som er blevet nedsat i Varde Kommune og inddrager dem i debatten og især lytter til deres synspunkter og holdninger i disse spørgsmål. De er ligeledes vigtigt, at man arbejder for, at der også etableres ungeråd i de øvrige byer i Varde Kommune.

Varde Kommune skal have et kulturliv, der henvender sig til alle unge. Ikke alle unge mennesker går til idrætsaktiviteter, derfor skal kulturlivet også råde over tilbud til de, som har andre interesser f.eks. E-sport. Særlig opmærksomhed skal rettes imod de foreningsløse.

Det er vigtigt, at kommunen støtter op, hvor der er liv og behov. Når der dukker et lokalt ønske op som f.eks. i Alslev, hvor man vil bygge en ny hal, skal kommunen støtte op og sikre at området fortsat udvikles.

Vi tror på at et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv i kommunen understøtter bosætning.

 • Det frivillige arbejde skal styrkes gennem et højt serviceniveau fra Varde Kommune
 • Der skal være forskellige tilbud. Det er ikke alle, der har lyst til at spille fodbold
 • Vi ønsker ligelig og gennemsigtig støtte til kultur- og fritidsområdet i Varde Kommune
 • Ungerådet skal også etableres i de øvrige byer. Ikke kun i Varde
 • Vi bakker op om 100 procent støtte til halleje

Turisme og erhverv

Under udarbejdelse

 

 

Energipolitik

LokalListen siger JA TAK til grøn omstilling, men den skal gennemføres i respekt for mennesker og natur.

Vindmøller skal i sagens natur stå, hvor der er vind, og det er på havet. En vindmølle producerer i sin levetid dobbelt så meget strøm på havet, og dermed skal der kun produceres halvt så mange vindmøller. Det betyder en markant Co2 besparelse og det er ren sund fornuft. Vindmøllebekendtgørelsen beskytter ikke naboer til kæmpevindmøller, og vi mener ikke, at man skal udsættes for de gener, som vindmøller medfølger.

Vi ønsker desuden at udnytte det store potentiale i biogas især fra landbruget, og at satse mere på nye teknologier som solceller og bølgekraft.

Personalepolitik i Varde Kommune

Vi finder at kommunen skal gå forrest som det gode eksempel. Både i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, at være nytænkende i forhold til at bevare og forbedre medarbejdernes trivsel, samt at påtage sig sit sociale ansvar over for personer som er marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet. Vi vil sikre medarbejderne en høj grad af tryghed i hverdagen bl.a. ved at forbygge stress og nedslidning.

Personalepolitikken skal udvikles i tæt dialog og samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter, MED udvalgene og de ansattes faglige organisationer.

Lokallisten ønsker at tillid og frihed under ansvar, er nøgleord i personalepolitikken.

Generelt

 • Vi ønsker en kommune der er til for borgerne, ikke omvendt.
 • Kommunen skal tilskynde og understøtte udvikling i hele kommunen.
 • Alle borgere skal have en professionel, hurtig og værdig sagsbehandling.
 • ”Kassetænkning” må ikke finde sted.

Share This